Proces magazynowania towarów – podstawowe informacje

Składowanie towarów może wydawać się zajęciem pozbawionym większej złożoności. Ładunek dociera do magazynu, gdzie ląduje na regale i tak leży, aż się go wywiezie. Logistyczna rzeczywistość wymyka się jednak takim uproszczeniom.

Artykuł powstał w ramach cyklu wyjaśniającego podstawowe zagadnienia logistyki, które powinien znać każdy początkujący pracownik naszej branży. Pisaliśmy już o przepływie towarów w magazynie logistycznym, transporcie kombinowanym, klasach magazynów czy rodzajach kontenerów morskich. Odpowiedzieliśmy także na pytanie: co musisz wiedzieć o transporcie intermodalnym, a także porównaliśmy transport intermodalny z multimodalnym.

Magazynowanie towarów – na czym polega?

proces magazynowania

Na najbardziej podstawowym poziomie zadaniem magazynowania jest trywialne składowanie towaru. Obiekt logistyczny ma zapewnić bezpiecznie warunki oraz oferować takie wyposażenie techniczne, które to umożliwi. Dodatkowo magazyn powinien być zorganizowany w taki sposób, by konkretna sztuka towaru mogła zostać szybko odnaleziona i wyekspediowana w dalszą drogę.

Gromadzenie artykułów, wyrobów czy półproduktów w specjalnym miejscu o ściśle określonych cechach i standardzie ma jednak o wiele bardziej złożone cele. Może służyć np. zaopatrywaniu firmy produkcyjnej w potrzebne materiały lub stanowić miejsce kompletacji i przygotowania towarów według zaleceń klienta. Wszystkie te zadania wymagają różnorodnych działań manipulacyjnych, ewidencjonowania, segregowania czy działań kontrolnych.

Proces magazynowania towarów

Przechowywanie towarów jest tylko jednym z elementów procesu zachodzącego w obiekcie logistycznym. Przebieg tych działań dzieli się bowiem na cztery podstawowe fazy magazynowania: przyjęcia, składowania, kompletacji oraz wydawania. Każda z nich ma właściwe dla siebie cechy i wymaga zaangażowania różnego rodzaju zasobów oraz wykonania określonych czynności.

Przyjęcie

Wpływ towaru do magazynu to moment, w którym pracownicy obiektu przejmują za niego odpowiedzialność. Istotne jest zatem, by ten pierwszy etap przebiegł zgodnie z przyjętymi zasadami. Ważna jest dokładna weryfikacja dokumentów dołączonych do towaru oraz skrupulatne sprawdzenie stanu przywiezionego asortymentu. Wszystkie ew. wady lub uszkodzenia, które mogły nastąpić np. na skutek niewłaściwego sposobu transportu, muszą zostać udokumentowane.

Następnie przejęty towar zostaje rozładowany z wykorzystaniem infrastruktury ruchomej magazynu – zwykle wykonuje się to za pomocą wózków widłowych. Następnie segreguje się go bazując na obranym systemie organizacji magazynu i przekazuje w miejsce składowania.

Składowanie

Polega na uporządkowanym rozmieszczeniu towaru na dostępnej przestrzeni. W strefie składowania panują określone warunki, które muszą odpowiadać wymaganiom przechowywanego towaru. Pod uwagę bierze się takie podstawowe czynniki jak rozmiar jednostki ładunkowej, wilgotność, temperatura czy naświetlenie. Towar musi być zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych. Do obowiązków pracowników magazynu w ramach tego etapu należy również okresowa kontrola oraz konserwacja zgromadzonych zapasów.

Istotą dobrze zorganizowanego magazynu są systemy składowania, które umożliwiają nie tylko szybką lokalizację towaru, ale także pozwalają na łatwy dostęp do każdej jednostki. O sprawności nowoczesnego obiektu logistycznego decyduje płynność przebiegu operacji magazynowych. Dzięki temu kolejny etap może przebiegać bezproblemowo.

Kompletacja

Każdy składowany w magazynie towar ma określoną specyfikację, która decyduje o tym w jaki sposób ma zostać przygotowany do opuszczenia magazynu. W trzeciej fazie procesu magazynowania następuje kompletowanie zamówień. Polega to na tym, że przykładowo z dużej jednostki ładunkowej (zafoliowana paleta) pracownicy wyodrębniają sztukę towaru, która stanowi przedmiot zamówienia klienta. Na tym etapie towar jest również pakowany i zabezpieczany w taki sposób, by uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Następnie trafia do wydania.

Wydawanie

Końcowym etapem procesu magazynowania jest wydanie towaru. Zanim zapakowana sztuka trafi do środka transportu sprawdza się dokumentację oraz oznakowuje przesyłkę zgodnie z wytycznymi. Ostatnią czynnością wykonywaną przez pracowników magazynu jest załadunek towaru. Uwzględnia się właściwe rozmieszczenie oraz unieruchomienie ładunku, tak by podczas przewozu nie uległ zniszczeniu.

Powrót do wszystkich artykułów