Przepływ towarów w magazynie logistycznym

Jasne reguły określające sposób w jaki towar będzie przemieszczał się w ramach magazynu, pozwalają na zwiększenie sprawności wykonywanych operacji logistycznych oraz na ich lepszą kontrolę. Z tego artykułu dowiesz się jakie metody kryją się pod skrótami FIFO, LIFO oraz FEFO i dlaczego stosuje się je w logistyce.

Optymalne zarządzanie dużym obiektem magazynowym potrafi realnie wpłynąć na sprawność działania łańcucha dostaw. Z uwagi na to profesjonalne magazyny mają wdrożone, odpowiednie dla nich, techniki administrowania przepływem towarów. Wpływają one nie tylko na sposób funkcjonowania magazynu, ale nawet na układ obiektu, który musi być dostosowany do wybranej metody.

Przepływ towarów w magazynie – metody zarządzania

Pierwsze weszło, pierwsze wyszło – FIFO

Najczęściej wykorzystywaną obecnie metodą zarządzania przepływem towarów w magazynie jest „First IN, First OUT” czyli FIFO. Opiera się ona na założeniu, że w pierwszej kolejności wydawany jest towar, który jako pierwszy znalazł swoje miejsce w magazynie. Ujmując to inaczej, towary najstarsze wychodzą najwcześniej. Technika ta stosowana jest przede wszystkim w magazynach przelotowych o liniowym układzie.

przepływ towarów w magazynie

Magazyn przelotowy – po jednej stronie obiektu są doki załadunkowe, a po drugiej rozładunkowe

Określony w FIFO priorytet wydawania starszych partii, pozwala na uniknięcie zalegania towaru na regałach. W magazynie zarządzanym metodą FIFO stosuje się zazwyczaj regały rzędowe, ponieważ istotny jest selektywny dostęp do towaru. Użyteczną infrastrukturą w magazynie tego typu są również regały wspornikowe oraz przesuwne, a także przenośniki. Metoda stosowana przykładowo w przypadku towarów, które mogą ulec przeterminowaniu.

Ostatnie weszło, pierwsze wyszło – LIFO

O wiele rzadziej spotykanym w magazynach rozwiązaniem jest Last IN, First OUT. Jak sama nazwa wskazuje metoda bazuje na przeciwnym do FIFO założeniu. W pierwszej kolejności wydawane są towary, które w magazynie znalazły się jako ostatnie.

Metody LIFO nie stosuje się w przypadku towarów, które mogą ulec przeterminowaniu!

Metoda ta pozwala na dowolność dostosowania infrastruktury magazynowej, ponieważ regały nie muszą być konstruowane i ułożone tak, by gwarantowały selektywność dostępu do towarów.

Pierwsze przeterminowane, pierwsze wyszło – FEFO

przepływ towarów w logistyce

Technika First EXPIRED, first OUT stosowana jest powszechnie w magazynach żywności, w których składuje się przeważnie towar z bardzo krótką datą ważności. Główną zasadą tego algorytmu zarządzania magazynem jest priorytet wydawania towarów, których okres przydatności do spożycia jest najkrótszy.

Metoda FEFO – stosuje się głównie do magazynowania żywności oraz towarów szybko psujących się.

Wdrożenie metody FEFO jest o wiele trudniejsze niż stosowanie FIFO oraz LIFO, ponieważ wymaga od zarządcy obiektu oraz jego załogu o wiele większych nakładów pracy, a także jej odpowiedniego planowania. Podobnie jak w FIFO niezwykle ważny jest selektywny dostęp do określonych partii towarów.


Jaka technikę przepływu towarów w logistyce wybrać?

Należy podkreślić, że omówione metody zarządzania magazynami często sosowane są równocześnie w ramach jednego, dużego obiektu. Wymaga to rzecz jasna odpowiednio dostosowanej i zróżnicowanej infrastruktury, jednak umożliwia bardziej elastyczne działanie magazynu.

przepływ towarów

Powrót do wszystkich artykułów